Stiftelsen Anettes gatebarnfond er en humanitær hjelpeorganisasjon lokalisert i Bø i Telemark. Det primære formålet er å hjelpe gatebarn til en trygg tilværelse. Alle midlene går uavkortet til gatebarn og fattige barn i Brasil, ingenting går til honorarer i Norge. Vi baserer oss på frivillig innsats og har derfor helt minimale administrasjonskostnader. NORAD støttet stiftelsen fra 1997 til 2010.

Vi gir hjelp til selvhjelp! Gaver til oss kommer helt frem!

Det nytter - November 2014

Situasjonen på senteret i dagFader Pedro var den reelle grunnleggeren av CSNSG og den lederen som både de ansatte og barna så opp til. Luzia gjorde en kjempejobb for de mer enn 3000 unge som har fått opplæring gjennom yrkesopplæringsprogrammet.I forrige nummer av Det nytter i april orienterte vi om at prosjektet vårt i Manaus i Amazonas i Brasil ser ut til å gå mot en avslutning. I det siste halvåret har aktiviteten ved senteret blitt ytterligere redusert. Med unntak av gutteinternatet ”Abrigo” er det nå liten aktivitet. De fleste lærlingene er overflyttet til andre lærlingprosjekter. Anettes gatebarnfond har sørget for at alle medarbeidere fikk lønn for det arbeidet som de utførte i 2013. I alt 23 medarbeidere har fått utbetalt ca kr 380 000. Formelt har ikke vi ansvar for lønnsutbetalinger, men vi mener dette var riktig for å få en ryddig avslutning på prosjektet. Etter styrets mening har disse pengene fått svært stor betydning. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på dette. Bl.a. redda det situasjonen for Ana Celia (se forrige nr av Det nytter) slik at hun fikk betalt sin gjeld til ekteparet Elisabeth –Toro, som har vært capoeira-lærere. Disse på sin side var avhengig av både dette og av å få lønn for sitt arbeid i forbindelse med husplaner. 

Vi har gjort det helt klart at ingen kan regne med ytterligere støtte fra oss. Osorio, vår trofaste medspiller på Abrigo, har imidlertid ikke gitt opp. Sammen med to –tre andre idealister drives internatet videre. Anettes gatebarnfond har støttet dette med kr 22 000 i 2014, og forøvrig har de klart seg med gaver fra lokale givere. Alt arbeid skjer på frivillig basis. Det bor 5 gutter der som er fulgt opp så langt som ressursene har tillatt. Vi har nylig fått rappport om at en delegasjon fra myndighetene har vært på inspeksjon og funnet at guttene får et tilfredsstillende tilbud. Abrigo har vært hjem og arbeidsplass for Osorio fra han kom dit som en ungdom med store problemer. Han er innstilt på å kjempe videre for at dette fortsatt skal bli et tilbud for hjemløs ungdom, og de 5 guttene som er der i dag, trenger han. I tillegg er Osorio en svært viktig støtte for Selma og hennes familie, som fortsatt bor på senteret. Som vi tidligere har fortalt, har hun bodd på senteret i 9 år med sine 5 barn. Selv om Osorio og hans medhjelpere gjør en stor innsats og flere unge får verdifull hjelp, er Anettes gatebarnfond usikre på om vi kan fortsette å støtte.
Slik situasjonen er nå, er det uklart hvem som har det juridiske ansvaret for internatet, og vi føler at det er behov for betydelig styrking av hele apparatet rundt brukerne for å sikre forsvarlig kvalitet og langsiktighet. Den katolske kirken som eier bygningene, er forpliktet til å drive sosialt arbeid der, og det kan se ut til at de ønsker å bygge opp noe nytt fra grunnen. Anettes gatebarnfond har i denne situasjonen ikke gitt tilsagn om videre støtte. Imidlertid ønsker vi å følge med på hva som skjer på senteret framover. Vi synes det er særlig viktig at lærlingene får gjennomføre sine programmer og at Osorio sitt livsverk blir tatt vare på. Vi vil derfor være åpne for en viss støtte her dersom det oppstår særlige behov. Vi håper at kirken v/ erkebiskopen etter hvert vil ta et overordna ansvar for videre bruk av lokalene, og at aktiviteten får en mer solid basis både organisatorisk og økonomisk.
Ola har vært en svært sentral støttespiller
i hele prosjektet vårt i Brasil. Garibaldi bor på
Abrigo og representerer en av mange som
har fått en god barndom der.

Anettes gatebarnfond i 2013

Aktiviteten ved sosial-senteret CSNSG ble vesentlig redusert i 2013:
- Internatet Abrigo var hjem for 5-10 gutter.
- 100 -200 barn og unge fikk i større eller mindre grad et tilbud innen kampsport, dans, fritidsaktiviteter, støtteundervisning, IKT-kurs, sosial oppfølging og psykologhjelp.
- Lærligprogrammet hadde ca 300 lærlinger.
- En mor med 5 barn bor på senteret og driver butikk og systue der.
To av styrets medlemmer besøkte senteret i november. Stiftelsen ga et driftstilskudd på kr 150 000, i tillegg støttet vi avslutning av en bachelorgrad med kr 12 500. Stiftelsens samlede inntekter var i 2013 kr 166 000. Egenkapitalen var ved utgangen av 2013 kr 688 000.

Også i 2013 var barn og unge her hjemme aktive for å samle midler: Lunde videregående skole gjennomførte ”Operasjon gatebarn” for 11. gang, og kunne oversende kr 29 262. Bø Hamna barnehage solgte barnekunst for kr 11 696.
 

Videre drift i Anettes gatebarnfond

Som vi tidligere har meddelt, anser vi samarbeidet med sosialsenteret CSNSG i Manaus for avsluttet. Stiftelsen har ingen forpliktelser,og det foreligger ingen konkrete planer om bistandsprosjekter. Stiftelseskapitalen er nå på ca kr 322 000, og fortsatt kommer det inn gaver fra trofaste støttemedlemmer. Vi tar givergleden som et uttrykk for tillit til at pengene blir brukt på en effektiv måte for å hjelpe fattige barn og unge. Vi setter pris på dette og vil fortløpende vurdere hvordan pengene bør brukes. Stiftelsen Anettes gatebarnfond vil således fortsatt bestå ,og vi vil holde giverne orientert om virksomheten. Styret mener at vi alt i alt kan se tilbake på et meget vellykket bistandsprosjekt. Vi har med relativt beskjedne midler oppnådd resultater som har stor betydning for mange fattige i Amazonas i Brasil. Vårt prosjekt har lagt grunlag for et godt liv ut av fattigdom for mange, og det er utviklet vennskapsbånd og solidaritet mellom Brasil og Norge.

Til alle våre støttespillere vil vi si: Dere har gjort dette mulig!


Hilsen Inger Lise E. Bergan, Ola Dvergsdal, Inge Midtbø, Elise Fagerås, Svein Sannes Marthinsen, Einar FageråsMargarida var en av mange solide
lærere i mange år. Ademir var en sentral
prosjektleder og representerer en av de som
fikk betydelig kompetanseoppbygging og
karriereutvikling gjennom prosjektet.