Stiftelsen Anettes gatebarnfond er en humanitær hjelpeorganisasjon lokalisert i Bø i Telemark. Det primære formålet er å hjelpe gatebarn til en trygg tilværelse. Alle midlene går uavkortet til gatebarn og fattige barn i Brasil, ingenting går til honorarer i Norge. Vi baserer oss på frivillig innsats og har derfor helt minimale administrasjonskostnader. NORAD støttet stiftelsen fra 1997 til 2010.

Vi gir hjelp til selvhjelp! Gaver til oss kommer helt frem!

Det Nytter - Juni 2011

Virksomheten i 2010
Det har skjedd en positiv endring i brasiliansk skolevesen ved at ansvaret for spesialundervisning nå er pålagt den offentlige skolen. Det har ført til at offentlig støtte til hjelpeundervisning ved senteret vårt er falt bort og lærerne er blitt omplassert. Betydelige inntekter har blitt borte, og store omstillinger er nødvendig.

Hovedaktivitetene på senteret i 2010 var:

 • Internatet for 10-20 hjemløse gutter. Det bor også en familie på internatet som består av mor, 4 tenåringsjenter og en gutt.
 • Tilbud til eldre og unge mødre: 46 deltakere
 • Lærlingprogrammet med ca 360 lærlingplasser for unge som ikke har økonomi til å ta høyere utdanning.
 • Bibliotek med tilbud også til lokalsamfunnet.
 • Sosial oppfølging til unge og deres familier, støtteundervisning,IKT-kurs, dans, kampsport, fritidsaktiviteter for unge: Flere hundre har i større eller mindre grad mottatt et tilbud her.
 • Matservering til alle som er knyttet til senteret og fattige i lokalsamfunnet.
 • Antall serverte måltider: 50 000 – 100 000 .
Som alle vet, er NORADs støtte til prosjektet vårt nå slutt. I 2010 fikk vi kr 223 000 i private gaver, i tillegg kom renteinntekter på kr 20 000. Behovet for midler på senteret er imidlertid fortsatt stort, og vi valgte å ta av tidligere oppsparte midler, slik at samlet støtte i 2010 ble kr 350 000. Frivillige gaver er helt avgjørende for virksomheten vår. For 2010 nevner vi:
 • Dagsverksaksjon ved Lunde vidaregåande skule resulterte i kr 38 900.
 • Overskuddet av årets russerevy ved Bø vidaregåande skule på kr 23 197 gikk til stiftelsen.
 • Sauherad og Nes kantori arrangertekonsert 6.juni. Inntektene på kr 11 271 gikk til stiftelsen.
 • Konfirmantene i Bø hadde sin årlige aksjon for senteret, kakebasar ga kr 6 451.
 • Valen barnehage solgte kunst for kr 2 133 til inntekt for stiftelsen.

Det ble også i 2010 gjennomført en prosjektgjennomgang ved at styremeldlem Elise Fagerås besøkte senteret i desember. Hun reiste til senteret for egen regning og oppholdt seg der 3 uker. På denne måten har vi blitt oppdatert om aktivitet og utfordringer ved senteret, og Elise deltok i drøftinger av viktige problemstillinger knyttet til videre drift på senteret.


Det er krevende å drive CSNSG
Senteret har store utfordringer. I en periode har det vært dårlig med driftsmidler. Dette har ført til forsinkelser i utbetaling av lønninger, og flere har ikke fått lønnsutbetalinger i år. På et tidspunkt ble
strømmen stengt av fordi de ikke hadde kunne betale regningen.
Takket være gaver i form av mat, har både guttene på internatet og de andre fått mat som før. Det går imidlertid bedre nå, og pågangsmotet blant de ansatte er på topp.
Det arbeides nå med flere prosjekter for å skaffe penger: Oljeselskapet Petrobrás støtter et prosjekt som heter ”Reforma”, hvor de skal gjøre noe opprustning av bygningsmassen.
SEAS (Sekretariatet for statlig sosialstøtte) har et prosjekt for fattige i alle aldre. Det er videre utsikter til at Pecofarma /Coca Cola vil gi senteret en ny bil.
Folkevognbussen som Anettes gatebarnfond kjøpte for en del år siden, begynner å bli sliten og er kostbar i drift. De vil fortsatt bruke denne, men kun når det er flere som skal av gårde.


Studenter i praksis er viktige bidragsytere på senteret. Her får barna undervisning av en gruppe sykepleierstudenter. Student Luciana har nettopp avsluttet en masteroppgave om
senteret som har gitt nyttige innspill til driften.


Forholdet mellom kirka og senteret
Samarbeidet mellom senteret og den lokale katolske menigheten har vært en bærebjelke for driften av senteret. Kirka eier de bygningene senteret bruker, og Fader Pedro var både president i senteret og lokal prest. Nå har Pedro blitt pensjonist og har fått en liten leilighet på senteret. Vår prosjektleder gjennom mange år, Ademir, er nå president.
Overgang til ny prest, Mauro, har ikke vært uproblematisk. Senter og menighet opererte hver for seg, og presten hadde liten innsikt i senterets helhetige arbeid. Etter hvert ser det ut til at samarbeidet går bedre. Fader Mauro samler nå inn kollekt til Abrigo og hjelper til med matvarer.


Sosiale medier gjør kommunikasjon lettere og avstandene mindre.
Gatebarnfondet har en enkel hjemmeside www.gatebarnfondet.no. Her legger vi ut medlemsavisa og linker til våre støttespillere. På Facebook har Gatebarnfondets side over 400 tilhengere. Verden blir stadig mindre med sosiale medier. Etter at guttene på Abrigo fikk PC og nettilgang i vinter, har mange av dem fått seg profiler på Facebook, og vi har en del uformell og hyggelig kontakt.
Nytt om internatet Abrigo og husfar Osorio
Det bor nå 12 gutter på internatet. De sier at de har det bra, det skjer ofte litt lite, men de tøyser og har det gøy. I tillegg til skole har de behov for fritidsaktiviteter på samme måte som unge i vårt land. Økonomien og mangel på et naturlig familieliv setter imidlertid klare begrensninger. Elevene ved Lunde vidaregåande skule besluttet i år å gi overskuddet av ”Operasjon gatebarn” til guttene på internatet og ba om at guttene selv skulle bestemme hva pengene skulle brukes til. Svaret ble: En ny PC, skriver, TV, DVD, musikkanlegg,
kjøkkenutstyr og ventilator til soverommet.

Osorio, som har vært husfar for guttene på internatet i hele vår prosjektperiode, har nå fått avløsning. Den nye lederen heter Janaina de Sousa. Hun er utdannet sosialarbeider med erfaring fra å jobbe med vanskeligstilte ungdommer og deres familier. Alle hilser henne velkommen og håper at hun vil føre arven fra Osorio videre. Osorio har gjort et helt livs innsats ved internatet, natt og dag, med miminumslønn. Vi har fra norsk side garantert for nødvendige midler til tilfredsstillende medisinsk oppfølging for han, noe han er svært takknemlig for. Vi må i denne forbindelse få føye til at det er svært kjærkommet å få øremerkede gaver til dette formålet. Osorio fortjener dette for den store innsatsen han har gjort i prosjektet vårt.
Guttene på internatet har det bra, men har ønsker som kan være vanskelige å oppfylle.


Ny leder på internatet Janaina med
familie